Regulamin festiwalu

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Festiwalu Open House Gdańsk (dalej zwanego: „Festiwalem”) jest Fundacja PURA z siedzibą w Gdyni, ul. Wzgórze Bernadowo 272, 81-583 Gdynia, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000586232, NIP: 586-230-17-88, REGON: 363174776 (dalej zwanej: „ Organizatorem ”).
2. Partnerami Festiwalu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które na podstawie zawartych odrębnych umów wspierają działania Organizatora.
3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej zwany: „ Regulaminem” ), określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu osób w związku z przeprowadzeniem Festiwalu, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Festiwalu.
4. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, Wolontariuszy i Ekspertów, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, Wolontariuszami lub Ekspertami, przebywających na Terenie Festiwalu, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Festiwalu, w szczególności Wolontariuszy wskazanych w Regulaminie.
5. Osoby uczestniczące w Festiwalu w charakterze zainteresowanych zwane są dalej „ Uczestnikami ”.
6. Osoby zapewniające porządek wpuszczania zwiedzających do obiektów i bezpieczeństwo Uczestnikom na Terenie Festiwalu oraz składające sprawozdania z frekwencji Festiwalu zwane są dalej „ Wolontariuszami” , natomiast zapoznające Uczestników z architekturą oraz historią obiektu zwane są dalej łącznie „ Ekspertami ”.
7. Terenem Festiwalu jest obszar każdej z nieruchomości udostępnianej Uczestnikom do zwiedzania. Natomiast nie są nim części wspólne udostępnianych nieruchomości oraz wszelkie inne miejsca wykorzystywane przez Uczestników w celu dotarcia do obiektów stanowiących Teren Festiwalu, w tym chodniki, place przed nieruchomościami.

II. Festiwal
1. Festiwal Open House Gdańsk jest częścią międzynarodowego festiwalu Open House Worldwide organizowanego od 1992 roku w ponad 30 miastach na całym świecie. Festiwal otwiera jego Uczestnikom obiekty składające się na Teren Festiwalu, w tym mieszkania prywatne, rozmieszczone w różnych dzielnicach miasta. Obiekty, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępnione do zwiedzania w dniach 22-23 maja 2021 roku. Poszczególne nieruchomości zostaną otwarte dla zwiedzających w godzinach ustalonych i przedstawionych Uczestnikom na stronie internetowej Festiwalu ( www.ohgdansk.org ).
2. Wydarzenie to promuje Miasto Gdańsk na świecie poprzez przynależność do międzynarodowej organizacji Open House Worldwide oraz obecność na stronie internetowej zarówno tej organizacji www.openhouseworldwide.org .
3. Celem Festiwalu jest kształtowanie wiedzy architektonicznej i dobrego smaku oraz promowanie rodzimego rzemiosła i właściwych praktyk konserwatorskich jak i uwrażliwianie na dobre rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne.
4. Festiwal odbywa się w dniach 22-23 maja 2021 roku.
5. Uczestnicy Festiwalu mają zagwarantowany darmowy wstęp do wszystkich obiektów Festiwalu oraz możliwość zarezerwowania wizyty w obiektach objętych klauzulą wcześniejszej rezerwacji wizyty, z zastrzeżeniem dalszych zapisów Regulaminu.
6. Uczestnicy wpuszczani są do poszczególnych obiektów w określonych grupach, o liczebności których decyduje Organizator lub upoważnieni przez niego Wolontariusze i Eksperci.
7. Wolontariusze i Eksperci mają prawo do wchodzenia do wszystkich obiektów Festiwalu poza kolejnością.
8. Wybierając obiekty składające się na Teren Festiwalu Organizator kierował się następującymi kryteriami:
1. Estetycznym – związanym z pięknem wynikającym z zachowania proporcji, harmonii barw, stosowności i umiaru;
2. Funkcjonalnym – uwzględniającym właściwe rozwiązania użytkowe;
3. Szacunku – zwracającym uwagę na zachowane oryginalne elementu z okresu powstania obiektu oraz remonty dokonywane w poszanowaniu ducha obiektu;
4. Jakości – podkreślającym szlachetność użytych materiałów, która nie jest tożsama z ich wartością finansową;

III. Ograniczenia
1. Zabrania się wnoszenia na Teren Festiwalu, a także posiadania przez Uczestników podczas Festiwalu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
2. Zabronione jest wnoszenie lub wprowadzanie na Teren Festiwalu:
1. zwierząt,
2. żywności i napojów – z wyłączeniem stref gastronomicznych na terenie festiwalu
3. jakichkolwiek ostrych lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren Festiwalu osobie, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia.
3. Organizator ma prawo do odmowy wejścia na Teren Festiwalu osobie w odniesieniu, do której zaistnieje przypuszczenie, że znajduje się pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
4. W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na Teren Festiwalu rzeczy lub zwierzęcia wbrew zakazowi, o którym mowa w pkt III ppkt 2 lit. od „a” do „c” oraz pkt III ppkt 3 Regulaminu, Organizator ma prawo usunąć z Terenu Festiwalu takiego Uczestnika.
5. Organizator ma prawo usunąć z Terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Festiwalu podczas jego trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

IV. Bezpieczeństwo
1. Każdy Uczestnik Festiwalu jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, Wolontariuszy, Ekspertów oraz innych osób przebywających na Terenie Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie zastosować się do poleceń Organizatora.
2. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Festiwalu.
3. Uczestnik Festiwalu w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na terenie Festiwalu zobowiązany jest:
1. natychmiast powiadomić odpowiednio Organizatora lub Wolontariusza,
2. bezwzględnie stosować się do poleceń Organizatora lub Wolontariusza,
3. unikać wywołania paniki,
4. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

V. Uprawnienia i obowiązki Wolontariusza oraz Ekspertów
1. Organizator, zapewnia bezpieczeństwo Festiwalu przez cały czas jego trwania poprzez powołanie Wolontariuszy i Ekspertów, reprezentujących organizatora, na zasadach określonych w pkt. I ppkt 6 Regulaminu.
2. Wolontariusze uprawnieni są do:
1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu,
2. przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, w których mowa w pkt III ppkt 2 oraz ppkt 3 Regulaminu lub inne zagrażające bezpieczeństwu Uczestników i porządkowi Festiwalu,
3. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu,
4. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
5. legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości.
6. nie wpuszczania Uczestników na teren obiektu osób innego niż polskie obywatelstwa, jeżeli tak stanowi regulamin tego obiektu.
3. Czynności, o których mowa w pkt. V ppkt 2 Regulaminu, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
4. Wolontariusze i Eksperci mają obowiązek zgłaszania ewentualnych problemów oraz składania raportów z frekwencji Festiwalu Organizatorowi.
5. Wolontariusze i Eksperci nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy utracone lub zagubione podczas Festiwalu przez Uczestników ani za mienie Właścicieli w mieszkaniach.

VI. Uprawnienia i obowiązki Organizatora
1. Uczestnik przebywa na Terenie Festiwalu wyłącznie na własne ryzyko i odpowiada za wszelkie poniesione oraz wyrządzone szkody na mieniu i na osobie. Organizator w szczególności nie jest odpowiedzialny za rzeczy utracone lub zagubione podczas Festiwalu przez jej Uczestnika.
2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonego Festiwalu lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba, że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
3. Niezależnie od postanowień pkt VI ppkt 2 Regulaminu, Organizator może również utrwalać przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo – promocyjnych Organizatora lub sponsorów. Organizator lub sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Festiwalu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
4. Organizator nie odpowiada za zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu oraz odwołania Festiwalu z przyczyn od niego niezależnych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udostępnienia lub obejrzenia obiektu przez Uczestnika.

VII. Uprawnienia i obowiązki Uczestników
1. Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek poszanowania własności prywatnej, stosowania się do poleceń Wolontariuszy i Organizatorów oraz Ekspertów i Właścicieli/Zarządców obiektów stanowiących Teren Festiwalu.
2. Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek poruszania się wyłącznie po wyznaczonych miejscach obiektu wydzielonych za pomocą ścian działowych, taśm, tablic informacyjnych lub w jakikolwiek inny sposób w tym poprzez słowne określenie wyznaczonych i udostępnionych miejsc obiektu.
3. W przypadku dokonania przez Uczestnika rezerwacji wizyty w danym obiekcie, ma on obowiązek przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego swoją tożsamość.
4. Wstęp na Teren Festiwalu możliwy jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Warunkiem wpuszczenia małoletniej osoby do 16 roku życia na Teren Festiwalu jest przebywanie tej osoby pod opieką osoby pełnoletniej przez cały okres trwania Festiwalu.
5. Uczestnik ma prawo do zadawania pytań Ekspertom i Wolontariuszom podczas trwania Festiwalu w sposób nie zakłócający procesu prezentowania przez Eksperta charakterystyki danego obiektu.
6. Uczestnik ma prawo do utrwalania przebiegu Festiwalu oraz obiektów, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Eksperta lub Wolontariusza, w przypadku lokalizacji w której utrwalanie nie będzie możliwe ze względu na zalecenia i regulamin obiektu, Uczestnicy zostaną o tym poinformowani i zostanie zebrana lista z podpisami o zapoznaniu się z ograniczeniami.
7. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ewentualnych szkód obejmuje zdarzenia mające miejsce wyłącznie wewnątrz poszczególnych obiektów. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody mające miejsce w pomieszczeniach pomiędzy obiektami (m.in. klatki schodowe). Ubezpieczeni są również Wolontariusze z tytułu NNW.

VIII. Regulacje związane z pandemią Sars Cov-2.
1. Każdy Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do podpisania oświadczenia, iż w przypadku stwierdzenia u Niego zakażenia wirusem SARS- CoV-2, objęcia Go kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w ciągu 14 dni od daty uczestnictwa w wydarzeniu niezwłocznie zgłosi ten fakt na adres openhousegsg@gmail.com
2. Dane osobowe przechowywane będą przez Fundację Pura przez 14 dni od zakończenia
3. Niepodanie przez Uczestnika wydarzenia danych, niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19, niezłożenie oświadczenia o stanie zdrowia skutkuje odmową jego uczestnictwa w festiwalu i niewpuszczeniem go na jego teren.
4. W przypadku, jeśli w terminie 14 dni przed dniem wydarzenia oraz w samym dniu wydarzenia u Uczestnika stwierdzono zakażenie lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, bądź też wystąpiły u niego objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Uczestnik będzie zobowiązany do powstrzymania się od udziału w
5. Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i Każdy Uczestnik wydarzenia w trakcie przebywania na terenie festiwalu zobowiązany jest do zasłania ust i nosa poprzez noszenie, zapewnionej we własnym zakresie maseczki ochronnej/przyłbicy.
6. Uczestnicy wydarzenia w trakcie pobytu na terenie festiwalu zobowiązani są do zachowywania wymaganego dystansu społecznego (2 m).

IX. Postanowienia końcowe
1. Ambicją Festiwalu Open House Gdańsk jest wskazywanie cech i elementów charakterystycznych dla danej architektury i danego okresu historycznego dla budowania tożsamości lokalnej.
2. Myślą przewodnią Festiwalu jest nauczanie poszanowania dla substancji zastanej i dla ducha obiektu wpisanego w kontekst miejsca oraz pobudzenie potrzeby życia w schludnym, zadbanym i harmonijnym miejscu.
3. Rekomendacją jest zachowanie tożsamości kulturowej (antyglobalizacja w tym zakresie) i wskazanie tego, co można zrobić, żeby zachować istniejące i połączyć je z nowym (nowymi elementami wystroju lub przestrzeni) w inteligentny sposób (rozwiązanie niskobudżetowe).
4. Inicjatywą Festiwalu Open House Gdańsk jest kojarzenie mieszkańców (użytkowników różnych obiektów) z osobami, które z racji swojej wiedzy, zainteresowań, talentów mogą wesprzeć ich w realizacji zamierzenia jakim jest harmonijne i niskokosztowe miejsce zamieszkania (architekci, rzemieślnicy, artyści).
5. Aspiracją Organizatorów jest poruszenie sumienia właścicieli kamienic, mieszkań i innych obiektów i w konsekwencji zmiana wizerunku miasta.
6. Przetwarzanie przez Organizatora informacji stanowiących dane osobowe Uczestników, Wolontariuszy, Ekspertów oraz innych osób odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
7. Regulamin wchodzi z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Festiwalu przez Organizatora.
8. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Informacja o przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe gromadzone na potrzeby rezerwacji do lokalizacji festiwalu Open House Gdańsk (imiona, nazwiska, numery dowodów osobistych), dane wolontariuszy (imiona, nazwiska, adresy, daty urodzenia, numery telefonów), dane osób biorących udział w konkursie z naklejkami (imiona, nazwiska, numery telefonów), dane adresowe, imiona i nazwiska oraz numery telefonów właścicieli i zarządców lokalizacji festiwalowych są przechowywane na Dysku Google oraz urządzeniach elektronicznych zabezpieczonych hasłem. Hasło jest w posiadaniu wyłącznie członków zespołu Open House Gdańsk: Diany Lenart, Marii Chojnackiej i Melanii Szymerowskiej. Wszyscy członkowie zespołu Open House Gdańsk zostali przeszkoleni i upoważnieni.
Listy osób zapisanych do festiwalowych lokalizacji przetrzymywane są przez wyszkolonych wolontariuszy podczas wprowadzania zwiedzających do budynków. Wolontariusze uzyskali upoważnienie do przechowywania list osób zarejestrowanych. Po zakończeniu zwiedzania listy te przekazywane będą bezpośrednio do siedziby Fundacji Pura, gdzie zostaną zniszczone, by uniemożliwić późniejsze odczytanie oraz korzystanie z zapisanych danych. Siedziba fundacji posiada wszelkie zabezpieczenia fizyczne na wypadek włamania, tj. drzwi wyposażone w zamki oraz system alarmowy.